KIEROWNIK BUDOWY


Zgodnie z ustawą prawo budowlane, każdy Inwestor jest zobowiązany do ustanowienia kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowalne do kierowania robotami budowlanymi.

Do obowiązków kierownika budowy należy:

Organizacja placu budowy.

Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Prowadzenie dokumentacji budowy.

Zorganizowanie procesu budowy.

Dobór firm wykonawczych, sporządzanie umów, negocjacje cen i określanie zakresu robót.

Dobór materiałów budowlanych i pomoc w ich zamawianiu, wyboru dostawcy, negocjacji cen, sporządzanie harmonogramu dostaw.

Sporządzenie harmonogramu robót budowlanych.

Współpraca z projektantem: ustalanie właściwych rozwiązań technicznych, dobór dobrych i ekonomicznych materiałów budowlanych, wychwytywanie potencjalnych niezgodności zaproponowanych rozwiązań z normami budowlanymi bądź wykraczającymi poza rozsądną ekonomikę inwestycji.

Koordynacja działań firm podwykonawczych.

Odbiory poszczególnych etapów robót.

Bieżące rozwiązywanie problemów technicznych na budowie.

Optymalizacja kosztów budowy.

Przygotowanie dokumentacji odbiorowej inwestycji.

oraz obowiązki kierownika budowy wynikające z ustawy prawo budowlane art. 22 i 23.