INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO


W przypadku inwestycji o bardziej skomplikowanej strukturze decyzja o pozwoleniu na budowę nakazuje inwestorowi ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego aby ten mógł dopilnować jakości wykonawczej realizowanej inwestycji oraz zgodności z projektem budowlanym i wymogami norm wykonawczych i zpisów ustawy prawo budowlane.

Osoba inspektora nadzoru inwestycyjnego jest również niezywkle przydatna, gdy inwestor nie może poświęcić zbyt dużo swego czasu na częste wizyty na budowie, a potrzebuje aby budowa była pod opieką i nadzorem osoby, która będzie reprezentowała szerokie interesy Inwestora w zakresie:

- zgodności przebiegu inwestycji z oczekiwaniami inwestora,

- optymalizacji kosztów,

- zgodności z założeniami projektu,

- doborze firm wykonawczych, sporządzaniu umów, negocjacji cen i określaniu zakresu robót,

- pilnowania jakości wykonawczej,

- doboru materiałów budowlanych,

- odbioru poszczególnych etapów robót, ich zgodności z normami, zapisami projektu,

- pilnowaniu przebiegu prac zgodnie z ustalonym harmonogramem,

- współpracy z projektantem w zakresie ustalania właściwych rozwiązań technicznych, doboru materiałów budowlanych, wychwytywanie potencjalnych niezgodności zaproponowanych rozwiązań z normami budowlanmi bądź niezgodymi z oczekiwaniami inwestora,

- bieżącego rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych na budowie.